ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်

Education Management Information System - EMISနောက်ခံအကြောင်းအရာ

ပညာရေး၀န်ကြီးဌာနသည် ၂၀၁၅ မှစတင်၍ ယူနက်စကို (UNESCO)မှ နည်းပညာအကူအညီများ ရယူကာ လက်ရှိ

လေ့လာဆန်းစစ်မှုများပြုလုပ်ပြီး မြန်မာ EMIS စနစ်ကို ပိုမိုအားကောင်းစေရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုလေ့လာတွေ့ရှိချက်များကို

အခြေခံပြီး EMIS မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (5 Year Plan) ရေးဆွဲခဲ့သည်။ ၂၀၁၈ တွင် အခြေခံပညာကဏ္ဍနှင့် ၀န်ထမ်းရေးရာကဏ္ဍကို

စမ်းသပ်မြို့နယ် (၃)ခု နှင့် နေပြည်တော်ကောင်စီ နယ်မြေ၌ စတင်အသုံးပြုခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါတွင် တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပညာရေးကဏ္ဍ

အသီးသီး၌ ထိုစနစ်အား အသုံးပြုလျက် အချက်အလက်များထည့်သွင်းနေပါ သည်။ ၂၀၁၉ တွင် အဆင်မြင့်ပညာ(HE)/နည်းပညာ၊

သက်မွေး ပညာနှင့်လေ့ကျင့်ရေး (TVET) ကဏ္ဍနှင့် ကျောင်းပြင်ပနှင့် တစ်သက်တာ ပညာရေး(NFE) ကဏ္ဍများကိုပါ

စတင်စမ်းသပ်အသုံးပြုနေပြီ ဖြစ်သည်။


ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်

(Education Management Information System-EMIS) ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။


ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ် (EMIS) ဆိုသည်မှာ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန

၏ အဆင့်အားလုံးတွင် မူဝါဒများရေးဆွဲခြင်း၊ စီမံကိန်းများ ရေးဆွဲခြင်း၊ ဆုံးဖြတ်ချက်များချမှတ်ခြင်း၊

သုတေသနများ ဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့် လေ့လာကြီးကြပ် အကဲဖြတ်ခြင်းတို့အတွက် လိုအပ်သော

ကျောင်း၊ ဆရာ ၊ ကျောင်းသားနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို ထည့်သွင်း

သိမ်းဆည်းခြင်း၊ စုစည်းခြင်း၊ ထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် ဖြန့်ဝေခြင်းတို့ ဆောင်ရွက်နိုင်ရန် တည်ဆောက်

ထားသော Web-based စနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။

စနစ်ကို အသုံးပြုမည့်သူများ


ဤစနစ်ကို အဓိကအသုံးပြုမည့်သူများမှာ -

⇒ မူဝါဒချမှတ်သူများ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှတ်မည့်သူများနှင့် စီမံကိန်းရေးဆွဲသူများ
⇒ ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနအောက်ရှိ ဦးစီးဌာနများ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ပြည်နယ်၊ ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးများ
⇒ တက္ကသိုလ်၊ ကောလိပ်၊ သိပ္ပံနှင့် ကျောင်းများ ရှိ ၀န်ထမ်းများနှင့် စီမံခန့်ခွဲသူများ
⇒ ပညာရေးနှင့် ဆက်စပ်ဝန်ကြီးဌာနများ
⇒ ဖွံ့ဖြိုးမှုမိတ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများ

စနစ်တွင်ပါဝင်သော ကဏ္ဍများပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှု သတင်းအချက်အလက်စနစ်အား အဓိကအပိုင်းကြီး(၅)ပိုင်း ဖြင့် တည်ဆောက်ထားသည်။


ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုသတင်းအချက်အလက်စနစ်၏အားသာချက်များ

ကျောင်းနှင့် ဆရာ/ဆရာမ၊ ကျောင်းသား စာရင်းဇယားများကို လိုအပ်သော အချိန်တွင် အလွယ်တကူ ကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
ပညာရေးညွှန်ကိန်းများကို အလွယ်တကူ တွက်ထုတ်နိုင်ခြင်း
မှန်ကန်တိကျသော ပညာရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကို အချိန်မီရရှိနိုင်ခြင်း
Single, Integrated Database စနစ်ဖြစ်သောကြောင့် သတင်း အချက်အလက်များကို တစ်နေရာတည်းတွင် တစ်စုတစ်စည်းတည်း
ထားရှိခြင်းဖြစ်၍ အချက်အလက်များ ဖောင်းပွမှုအားလျှော့ချနိုင်ခြင်း
ကျောင်းသားတစ်ဦးချင်း၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များနှင့် သင်ယူပြီးမြောက်မှု အခြေအနေများကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
(အဆင့်မြင့်ပညာနှင့်နည်းပညာ/သက်မွေးပညာ)
ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနရှိ ဝန်ထမ်းတစ်ဦးချင်း၏အချက်အလက်အသေးစိတ် များကိုကြည့်ရှုနိုင်ခြင်း
သက်ဆိုင်ရာ အဆင့်အလိုက် အနှစ်ချုပ်စာရင်း အချက်အလက်များ ထုတ်ယူနိုင်ခြင်း